Quy hoạch điện VIII quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng.

Giới thiệu điểm cơ bản của Quy hoạch điện VIII, ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng Viện Năng lượng – đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng Quy hoạch điện VIII cho biết, Quy hoạch điện VIII đặt ra mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển khoa học-công nghệ của thế giới. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch điện VIII cũng đặt ra quan điểm phát triển phải bám sát xu thế phát triển của khoa học-công nghệ trên thế giới, nhất là về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, gắn với quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Chuyển dịch năng lượng phải phù hợp với xu hướng quốc tế và bảo đảm bền vững, công bằng, công lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh việc Quy hoạch điện VIII được phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn của Bộ Công Thương và các cơ quan bộ ngành có liên quan.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, Quy hoạch điện VIII được phê duyệt là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu. Để triển khai thực hiện Quy hoạch thành công, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch đề ra.   

Quang cảnh hội nghị. 

Bộ trưởng giao Vụ Điện lực và Năng lượng tái tạo được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân để làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, quản lý Quy hoạch và huy động các nguồn lực cho phát triển ngành điện bảo đảm các phương án Quy hoạch được triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Theo Bộ Công Thương, để triển khai thực hiện thành công Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà bản Đồ án quy hoạch đã đề ra.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, khả thi; đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị ngành điện, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu…

Tin, ảnh: VŨ DUNG